ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
Z računovodskim servisom Zeus, davki in računovodstvo d.o... 
DHH.si d.o.o.
 
 
 

Z ZZUOOP se za samozaposlene zavarovance, ki zaradi posledic COVID -19 ne morejo opravljati dejavnosti ali pa jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, ponovno uvaja ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, in sicer za mesece oktober, november in december 2020.

Poleg izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka pa se za samozaposlene zavarovance uvaja tudi ukrep delnega povračila izgubljenega dohodka,

če zaradi odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, ne morejo opravljati dejavnosti in organizirati opravljanja dejavnosti na domu. Tudi izplačilo delnega povračila izgubljenega dohodka bo možno uveljavljati za mesece oktober, november in december 2020.

 

Upravičenci do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičena oseba, ki je bila registrirana za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in dejavnosti zaradi
posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19, in sicer:

  • samozaposleni, ki je na dan uveljavitve ZZUOOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 15. člena ZPIZ-2 (popoldanski s.p. NI UPRAVIČEN). 
  • družbenik, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve ZZUOOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
  • kmet, ki je na dan uveljavitve ZZUOOP v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

 

Višina izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka

1.100 evrov na mesec za mesece oktober, november in december 2020.

Izredna pomoč za samozaposlene v kulturi, ki so v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo registrirani v razvidu samozaposlenih v kulturi,
znaša 700 evrov na mesec, za kmete, ki so oproščeni plačila prispevkov delodajalcev za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa 940 evrov na mesec.

Z zakonom je določeno, da se bo upravičencu, v kolikor bo hkrati vložil tudi vlogo za izplačilo delno povrnjenega izgubljenega dohodka, za znesek izplačanega povračila izgubljenega dohodka, zmanjšal znesek mesečnega temeljnega dohodka.

Če upravičenec v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagah 15., 16., 17. člena in petega odstavka 25. člena ZPIZ-2 za posamezni mesec ni vključen za celotni mesec ali za polni zavarovalni čas, je upravičen do sorazmernega dela izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka glede na delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah. Delež vključitve v zavarovanje za posamezni mesec oziroma do polnega zavarovalnega časa po teh podlagah se za posamezni mesec določi upoštevaje povprečno dnevno število ur vključitve v zavarovanje v posameznem mesecu. Tako bodo do sorazmernega dela mesečnega temeljnega dohodka upravičene npr. tiste osebe:

  • ki so prednostno zavarovane na podlagi delovnega razmerja in za razliko do polnega delovnega/zavarovalnega časa kot samozaposlene osebe ali kot družbeniki;
  • ki opravljajo dejavnost najmanj 20 ur tedensko in koristijo pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov zaradi varstva in nege otroka za razliko do polnega delovnega časa,
  • ki prejemajo sorazmerni del pokojnine in so vključene v obvezno zavarovanje kot samozaposleni, družbeniki ali kmetje najmanj s četrtino polnega zavarovalnega časa (najmanj 10 ur na teden).

 

Z zakonom pa je določeno, da do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena tista oseba, ki ima na dan vložitve vloge za mesečni temeljni dohodek, neplačane zapadle davčne obveznosti in ki nima izpolnjenih drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih pobira davčni organ.

 

Roki

Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov, upravičenec preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predloži izjavo, s katero izjavlja, da zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Da upravičenec zaradi posledic epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti ali da jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu se bo štelo, če bodo njegovi prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije COVID-19 upadli za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.

Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, se bodo primerjali njegovi povprečni mesečni prihodki leta 2020 s povprečnimi mesečnimi prihodki v letu 2019, če pa v letu 2019 ni posloval, se bodo primerjali njegovi povprečni mesečni prihodki v letu 2020 s povprečnimi mesečnimi prihodki v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Za upravičenca, ki ugotavlja prihodke po pravilih o računovodenju, se za prihodke štejejo čisti prihodki od prodaje ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo. Upravičenec bo lahko predložil izjavo za posamezni mesec (oktober, november, december) ali pa za več mesecev skupaj. Če bo podal izjavo za več mesecev skupaj, mu bo FURS nakazal seštevek mesečnih temeljnih dohodkov za posamezne mesece. Zadnji rok za predložitev izjave je 31. december 2020.

 

Ali bo ukrep podaljšan: 

Ta ukrep bo lahko Vlada s sklepom podaljšala še za obdobje največ šest mesecev. V tem primeru bo moral upravičenec vložiti na FURS izjavo do zadnjega dne v mesecu, za katerega se bo ukrep podaljšal, FURS pa mu bo mesečni temeljni dohodek nakazal do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.

 

Vračilo mesečnega temeljnega dohodka

V kolikor bo upravičenec, ki bo uveljavil izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njegovo pridobitev, bo moral o tem obvestiti FURS najkasneje do roka za predložitev obračuna od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020 in vrniti celotni znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

 

 

VIR: ZDS

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: