ROW
Računovodstvo Zeus
Za varno prihodnost!
RS ZEUS je uspel združiti dve odlični kakovosti storitven... 
Jaka Levstek Direktor podjetja Domenca Labs d.o.o., Ljubljana
 
 
 

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene

Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem obsegu, so bili upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 350€ za marec in po 700€ za april in maj 2020.

Predstavljamo ukrepe z davčnega področja, ki so določeni v interventnih zakonih z dne 20.3. in 2.4.2020, in se nanašajo na samozaposlene:


Mesečni temeljni dohodek

Na FURS je bilo potrebno poslati posebno izjavo najkasneje do 31.5.2020:

  • če je bila izjava vložena do 18.4.2020 za marec, je bil nakazan denar (350 EUR) na TRR 25.4.2020,
  • če je bila izjava vložena od 19.4. do 30.4.2020 za marec ali april ali marec in april skupaj, je bil nakazan denar (700 EUR) na TRR 10.5.2020,
  • če je bila izjava vložena od 1.5. do 31.5.2020 za marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, je bil nakazan denar na TRR 10.6.2020.

Pogoji za dodelitev temeljnega dohodka v višini:

  • 350 EUR za mesec marec, 700 EUR za april in 700 EUR za maj 2020, ki bi jim prihodki v letu 2020 upadli za več kot 10% glede na 2019 in v sorazmernem deležu upravičeni tisti samozaposleni, ki delajo za krajši delovni čas. (dopolnitev v PKP2)
  • Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka niso bili upravičeni espeji, ki so imeli na dan uveljavitve zakona neplačane obveznosti do države.

Obdavčitev: 

Po navedbah FURSa je temeljni dohodek izvzet iz prihodkov, torej tudi ne bo višal davčne osnove in obveznosti za plačilo višjih prispevkov v letu, ki sledi. To velja za samostojne podjetnike normirance kot tiste, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih stroškov. Gre za prihodek, ki se pripozna v računovodskih izkazih, v davčnem obračunu pa se izvzame. 

 

Prispevki za socialno varnost

V veljavo je stopil avtomatičen odlog prispevkov za socialno varnost samozaposlenih (tistih, ki ne zaposlujejo drugega kot sebe) za mesece april, maj in junij 2020 (tiste, ki so zapadli v plačilo v teh mesecih). 

Odložene prispevke je potrebno poravnati najkasneje do 31. 3. 2022. Lahko se jih plača prej. 

Za zgoraj omenjene prispevke je bilo mogoče prositi tudi za oprostitev plačila. Oprostilo se je lahko prispevke za marec od 13.3.2020 dalje (ki so zapadli v plačilo 20.4.), april (ki so zapadli v plačilo 20.5.) in za maj (ki so zapadli v plačilo 20.6.). Pogoj je bil isti kakor pri dodelitvi mesečnega temeljnega dohodka. 

Obdavčitev: 

  • Davek za samozaposlene samostojne podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo (dobiček) na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov, se zaradi pomoči v obliki oprostitve plačila ne zviša.
  • Drugače je za normirance, ki ugotavljajo davčno osnovo v obliki normiranih, 80-odstotnih odhodkov. Če je ta imel na mesec iz dejavnosti npr. 1.000€ prihodkov in mu je država pokrila še 402€ prispevkov (toliko znašajo minimalni mesečni polni prispevki), bo davčna osnova namesto 200 € (20 odstotkov od 1.000€) 280,4€ (20 odstotkov od 1.402€).

 

#PKP5 

Oba spodaj navedena ukrepa sta trajala od 1. 10. do 31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja za obdobje največ šestih mesecev. Samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom se je zagotovilo mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene.

Mesečni temeljni dohodek: 

Višina mesečnega temeljnega dohodka je znašala 1.100 EUR mesečno za oktober, november in december 2020.

Pogoj za mesečni temeljni dohodek je bil upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20% glede na leto 2019. Če upravičenec ni posloval v letu 2019, je bil do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v leti 2020 znižali za več kot 20% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020.

 

Karantena

V višini 250 EUR se je povrnilo izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene.


Nadomestilo plače zaradi varstva otroka (višja sila)

Od 1. septembra 2020 dalje je bilo mogoče uveljavljati višje, 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je bila posledica obveznosti varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do vključno 5. razreda osnovne šole.

 

#PKP6 


Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja in sp so lahko prejeli sredstva za delno pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020.

Do sredstev so bile upravičene pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane pred 1. septembrom 2020, in imele vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči so bila upravičena podjetja, ki so jim prihodki od prodaje v upravičenem obdobju, to je zadnji kvartal 2020, padli za vsaj 30% v primerjavi z enakim obdobjem v 2019.

Znesek, do katerega so bila podjetja upravičena, se je izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019 preračunanim na kvartal. Podjetja, ki so ocenila, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra 2020 padli za 30 do 70%, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki so jim prihodki od prodaje padli za več kot 70%, so prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje preračunanim na kvartal.

Dodatni pogoj je bil, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal.

 

Pripravil Bogdan Živič

 

 0590 96 350

 064 253 600

 info@rs-zeus.si

Lokacija: Ljubljana in Slovenska Bistrica

 

Minimalna plača/zaposleni:
940,58 € (bto)

Minimalna plača/direktor:
1188,50 € (bto) – zav.podlaga 040

940,58 € (bto) – zav.podlaga 001

Minimalna h postavka za študente: 
5,40 EUR bruto (4,56 EUR neto)

Prevoz: 
Službeno potovanje: 0,37 €/km
Prevoz na delo: 0,18 €/km
Podatki o km med kraji in državami

Dnevnice za Slovenijo:
6-8 ur (7,45 €)

8-12 ur (10,68 €)
12-24 ur (21,39 €)

Plačevanje z gotovino do: do 420 €

Predpisana obrestna mera zamudnih obresti: 8,00 % od 01. 01. 2019

 

 

Skupaj se peljimo čez osnove

AKTUALNE INFORMACIJE

09.
Marec
2021

Ureditev subvencioniranja minimalne plače v novem interventnem zakonu

Delodajalec mora za pridobitev subvencije preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) predložiti izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu obračunal in izplačal plačo

Beri naprej...
22.
Februar
2021

Krizni dodatek izplačan pri plači januarja 2021 je strošek leta 2021!

Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije je v objavljenem obvestilu zapisala, da se krizni dodatek po PKP 8 všteva med stroške poslovnega leta 2021. Pojasnilo RFR ”Ali

04.
Februar
2021

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti - DohDej

1. Mesečni temeljni dohodek (MTD) V skladu s šestim odstavkom 88. člena  ZZUOOP (in šestim odstavkom 34. člena ZIUZEOP) je mesečni temeljni dohodek oproščen vseh davkov

02.
Februar
2021

Davčni obračun in upoštevanje prejete covid pomoči

Davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb 1. Subvencioniranje prispevkov za socialno varnost za zaposlene, ki delajo Delodajalci so lahko v skladu s 33. členom ZIUZEOP koristili

Beri naprej...
28.
Januar
2021

Pregled ukrepov za s.p. v letu 2020

#PKP1 Ukrepi na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa za samozaposlene Samozaposleni, ki zaradi krize niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v občutno zmanjšanem

Beri naprej...

SLEDITE NAM

 

Novice
Email naslov: